Son Dakika

  En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.

  Sis­so­ko bombası!

  Kadroya takviye planlayan Trabzon, Juventus, Fiorentina, PSG forması giyen ve şu anda boşta olan Malili orta saha oyuncusunun transferi için kararlı.
  Haber Giriş Tarihi: 08.12.2013 09:51
  Haber Güncellenme Tarihi: 08.12.2013 07:52
  https://www.fotospor.com
  kapak resmi

  Dev­re ara­sın­da kad­ro­su­nu güç­len­dir­mek is­te­yen Trab­zons­por, ara­yış­la­rı­nı tüm hı­zıy­la sür­dü­rü­yor. Bor­do-Ma­vi­li­ler, or­ta sa­ha­da gün­de­me ge­len Ma­li­li oyun­cu Mu­ham­med Sis­so­ko için ıs­rar­cı tav­rı­nı sür­dü­rü­yor.

  Yö­ne­ti­min, önü­müz­de­ki gün­ler­de 28 ya­şın­da­ki oyun­cu için gi­ri­şim­le­ri­ni hız­lan­dır­ma­sı bek­le­ni­yor. Ka­ri­ye­rin­de Ju­ven­tus, Fio­ren­ti­na ve PSG gi­bi kal­bur üs­tü ta­kım­la­rın for­ma­sı­nı gi­yen 1.91'lik dev fut­bol­cu­nun bon­ser­vi­si de bu­lun­mu­yor.

  PSG'den Fio­ren­ti­na'ya ki­ra­lık ola­rak gi­den oyun­cu­nun söz­leş­me­si Ey­lül 2013'te fes­he­dil­miş­ti. Trab­zons­por, Ka­sım­pa­şa'da kad­ro dı­şı bı­ra­kı­lan Özer Hur­ma­cı'yı da kad­ro­su­na kat­mak is­ti­yor. Bor­do-Ma­vi­li­ler'in, dev­re ara­sın­da ta­kım­dan gön­de­ri­le­cek isim­le­ri de be­lir­le­me­ye baş­la­dı­ğı öğ­re­nil­di. Jan­ko, Gi­ray Ka­çar ve Alan­zin­ho'nun dev­re ara­sın­da ta­kım­dan gön­de­ril­me­si bek­le­ni­yor.

  İSTİFA RÜZGARI DİNMEDİ

  Trab­zons­por'da is­ti­fa rüz­ga­rı sü­rü­yor. Ön­ce­ki gün gö­rev­le­ri­ni bı­ra­kan, sa­de­ce yö­ne­tim ku­ru­lu üye­li­ği­ne de­vam eden ikinci başkan Se­ba­hat­tin Ça­kı­roğ­lu'nun ar­dın­dan dün de ka­le­ci an­tre­nö­rü Al­per Bo­ğuş­lu yö­ne­tim­le ters düş­tü­ğü ge­rek­çe­siy­le gö­re­vi­ni bı­rak­tı­. Bor­do-Ma­vi­li­ler'de tü­zü­ğün 29'un­cu mad­de­si­ne is­ti­na­den dün ya­pıl­ma­sı plan­la­nan ku­lüp Ola­ğan Ge­nel Ku­rul Top­lan­tı­sı'nın il­ki ge­rek­li ço­ğun­luk sağ­lan­ma­dı­ğı için 15 Ara­lık 2013 Pa­zar gü­nüne ertelendi.

  Yorum Ekle
  Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
  Yorumlar