Son Dakika

  En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.

  Yeni yıldıza G.Saray'ı Sercan Yıldırım anlatmış!

  Se­zon ba­şın­da Ga­la­ta­sa­ray’dan Şan­lı­ur­fas­por’a trans­fer olan an­cak ge­çen haf­ta içe­ri­sin­de ay­rı­lan Ser­can Yıl­dı­rım’ın Haj­ro­vic’e Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ta­kım hak­kın­da bil­gi ver­di­ği öğ­re­nil­di.
  Haber Giriş Tarihi: 06.01.2014 10:07
  Haber Güncellenme Tarihi: 06.01.2014 08:15
  https://www.fotospor.com
  kapak resmi

  Dev­re ara­sı trans­fer dö­ne­min­de kad­ro­su­nu tak­vi­ye et­mek is­te­yen Ga­la­ta­sa­ray, sa­de­ce im­za­ya kal­dı­ğı Bre­zil­ya­lı sol bek Tel­les’in ar­dın­dan Boş­nak oyun­cu İzet Haj­ro­vic’e de ka­vuş­mak için gün sa­yı­yor. Trans­fer­de önem­li yol kat eden Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­lar’ın oyun­cuy­la gö­rüş­me­le­re baş­lan­dı­ğı­nı bor­sa­ya bil­dir­me­si de bu­nun en so­mut gös­ter­ge­si ol­du. Sol ayak­lı ol­ma­sı­na kar­şın sağ ka­nat­ta oy­na­yan ay­nı za­man­da sol­da da gö­rev ala­bi­len Haj­ro­vic’in trans­fe­rin­de or­ta­ya çı­kan bir de­tay ise dik­kat­le­ri çek­ti. Se­zon ba­şın­da Ga­la­ta­sa­ray’dan Şan­lı­ur­fas­por’a trans­fer olan an­cak ge­çen haf­ta içe­ri­sin­de ay­rı­lan Ser­can Yıl­dı­rım’ın Haj­ro­vic’e Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ta­kım hak­kın­da bil­gi ver­di­ği öğ­re­nil­di.

  ‘Haj­ro­vic başarılı olacak’

  Ai­le­si Boş­nak olan Ser­can Yıl­dı­rım, Ga­la­ta­sa­ray’ın trans­fe­rin­de son aşa­ma­ya gel­di­ği İzet Haj­ro­vic’in ak­ra­ba­sı çık­tı. Ser­can, İzet’le Ga­la­ta­sa­ray hak­kın­da ko­nuş­tuk­la­rı­nı be­lir­te­rek, ‘’Ga­la­ta­sa­ray’a gel­me­si­ni çok is­ti­yo­rum. Çok ye­te­nek­li ve di­sip­lin­li bir oyun­cu. Ken­di­si de çok he­ye­can­lı. Ga­la­ta­sa­ray’ın ne ka­dar bü­yük bir ku­lüp ol­du­ğu­nu bi­li­yor. Trans­fe­ri­nin so­nuç­lan­ma­sı­nı is­ti­yor. Ben ona Ga­la­ta­sa­ray’ın he­def­le­rin­den, ça­lış­ma im­kân­la­rın­dan ve ne ka­dar mo­dern te­sis­le­re sa­hip ol­du­ğun­dan bah­set­tim. O da çok he­ye­can­lı. Ba­na gö­re çok ba­şa­rı­lı ola­cak’’ de­di.

  iTALYAN’IN ONAYI BEKLENiYOR

  Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ta­kım­la 2017 yı­lı­na ka­dar söz­leş­me­si bu­lu­nan genç for­vet, Ga­la­ta­sa­ray’a ye­ni­den dö­ne­bi­le­ce­ği­nin sin­ya­li­ni de ver­di. Ser­can, ‘’Şan­lı­ur­fa’dan mut­suz ol­du­ğum için ay­rıl­dım. Man­ci­ni’den bir şans is­ti­yo­rum. İçim­de ba­şa­rı­lı ol­mak, ye­te­nek­le­ri­mi sa­ha­ya yan­sıt­mak adı­na bü­yük bir ar­zu var. Sa­nı­rım be­nim­le il­gi­li ola­rak bu pa­zar­te­si (bu­gün) bir ko­nuş­ma ya­pı­la­cak. Man­ci­ni uy­gun bu­lur­sa An­tal­ya’da­ki kam­pa ka­tı­la­ca­ğım. Ken­di­mi is­pat­la­ya­bi­le­ce­ği­me ina­nı­yo­rum. Ge­ri­de ka­lan dö­nem­den önem­li ders­ler çı­kar­dım ve ar­tık bam­baş­ka bir Ser­can iz­let­ti­re­ce­ğim. Ta­kı­ma kat­kı sağ­la­mak is­ti­yo­rum’’ de­di.

  Ser­can’ın tem­sil­ci­le­ri cu­mar­te­si gü­nü Bü­lent Tu­lun’la bir gö­rüş­me yap­tı­lar. Bu ko­nuş­ma­da po­zi­tif bir tu­tum ser­gi­le­yen Tu­lun, “Pa­zar­te­si gü­nü (bugün) Man­ci­ni’yle ko­nu­yu gö­rü­şüp, ka­ra­ra bağ­la­ya­ca­ğız. Man­ci­ni de onay ve­rir­se Ser­can kam­pa ge­lir’’ ce­va­bı­nı ver­di.

  Yorum Ekle
  Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
  Yorumlar