Son Dakika

  En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.

  TT Arena hakkında yorum yapmayan bir sen kalmıştın!

  Rus­ya Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Ba­sın Söz­cü­sü Iri­na Ba­ra­no­va, Galatasaray'a uzaklardan eleştiri getirdi.
  Haber Giriş Tarihi: 14.12.2013 10:12
  Haber Güncellenme Tarihi: 14.12.2013 08:12
  https://www.fotospor.com
  kapak resmi

  Rus Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Ba­sın Söz­cü­sü Ba­ra­no­va, Bugün’e ko­nuş­tu. Ju­ve ma­çın­da ba­ta­ğa dö­nen sa­ha için ‘Kor­kunç­tu’ yo­ru­mu­nu yap­tı. An­cak “Biz­de ze­mi­ni kar ört­se de er­te­le­me ol­maz” di­ye ek­le­di.

  Yo­ğun kar ya­ğı­şı ne­de­niy­le er­te­le­nen ve iki gü­ne ya­yı­lan maç­ta, Ju­ven­tus’u 1-0 ye­ne­rek ele­yen Ga­la­ta­sa­ray, Av­ru­pa’nın ilk 16 ta­kı­mı ara­sı­na gir­di. An­cak TT Are­na’nın ze­mi­ni­nin ade­ta ba­tak­lı­ğa dön­me­si gün­dem­de ilk sı­ra­ya otur­du.

  Ko­nuy­la il­gi­li en il­ginç yo­rum ise ku­zey kom­şu­muz­dan gel­di. Rus­ya Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Ba­sın Söz­cü­sü Iri­na Ba­ra­no­va, ül­ke­le­rin­de bu tür ha­va ko­şul­la­rı­nın sık­ça ya­şan­dı­ğı­nı an­cak bu­nun so­run teş­kil et­me­diğ­ini söy­le­di.

  “Rus ha­kem­ler kar­lı ha­va­lar­da na­sıl oy­na­na­ca­ğı­nı iyi bi­lir” di­yen Ba­ra­no­va, “Bu­ra­da çok da­ha faz­la kar ya­ğı­yor. Fa­kat er­te­le­me­ye git­mi­yor­lar. Sa­de­ce ba­zen sı­cak­lık sı­fı­ran al­tın­da 15-17’ye ka­dar dü­şer­se er­te­le­me ola­bi­li­yor. Ama ço­ğun­luk­la maç baş­ka bir sta­da alı­nı­yor” di­ye ko­nuş­tu.

  “MAÇ BAŞLADIYSA, ERTELENMEZ”

  Ga­la­ta­sa­ray-Ju­ven­tus ma­çın­da Türk Te­le­kom Are­na’nın ze­mi­ninin kor­kunç bir ha­le gel­di­ği­ni di­le ge­ti­ren Ba­ra­no­va, “Ga­la­ta­sa­ray-Ju­ven­tus ma­çın­da­ki gi­bi kar ya­ğı­şı biz­de ol­sa hiç­bir er­te­le­me ol­maz. Stadın ze­mini kor­kunç­tu. Bu­ra­da maç­lar sıfırın altında 2-3 de­re­ce sı­cak­lık­ta ge­nel ola­rak oy­natılı­yor. Ta­kım­la­rın stat so­rum­lu­la­rı maç ön­ce­sin­de ge­rek­li tüm ha­zır­lık­la­rı ya­pı­yor­lar. Sa­ha çiz­gi­le­ri­ni be­yaz dı­şın­da bir ren­ge bo­ya­ma­nız da müm­kün de­ğil. Oy­nan­ma­ya baş­la­yan bir maçın er­te­- len­me­si de söz ko­nu­su de­ğil. En azından şim­di­ye ka­dar hiç er­te­le­me­dik”   ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

  Yorum Ekle
  Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
  Yorumlar