Son Dakika

  En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.

  ''Kabul etmekten başka seçeneğimiz yok''

  Se­zo­nu ka­pat­ma­sı­na rağ­men kon­ten­jan­da yer aç­mak için Ga­zi­an­teps­por’a ki­ra­la­nması planlanan Bru­ma’ya vi­ze çık­tı. TFF Ba­sın söz­cü­sü Me­te Dü­ren, ken­di­le­ri­ne bu yön­de baş­vu­ru gel­me­di­ği­ni an­cak ol­ma­sı du­ru­mun­da bu­nu ka­bul ede­cek­le­ri­ni söy­le­di.
  Haber Giriş Tarihi: 26.01.2014 09:48
  Haber Güncellenme Tarihi: 26.01.2014 07:49
  https://www.fotospor.com
  kapak resmi

  Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Ba­sın Söz­cü­sü Me­te Dü­ren’den Bru­ma açık­la­ma­sı... Bugün’e ko­nu­şan Dü­ren ‘Bi­ze şu ana ka­dar mü­ra­ca­at et­me­di­ler. Eder­ler­se ka­bul ede­riz. Eğer 2 ku­lüp bu ko­nu­da an­la­şı­yor­sa bi­zim ka­bul et­mek­ten baş­ka bir se­çe­ne­ği­miz ola­maz. Hu­kuk­sal açı­dan doğ­ru bir iş­lem olur. Ama etik açı­dan doğ­ru mu­dur? Bu tar­tı­şı­lır’’ de­di.

  Ga­la­ta­sa­ray’ın söz­leş­me­yi as­kı­ya al­mak gi­bi bir ta­le­bi­nin de ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Me­te Dü­ren, ‘’Böy­le bir mü­ra­ca­at ol­ma­dı. Za­ten böy­le bir iş­lem söz ko­nu­su ola­maz. Ga­la­ta­sa­ray is­ti­yor­sa, Bru­ma’yı elin­den ka­çır­ma ris­ki­ni göz önü­ne ala­rak, söz­leş­me­si­ni fes­he­der; ama özel bir pro­to­kol ko­yup, hak­la­rı­nın sak­lı ol­du­ğu­nu res­mi­yet al­tı­na alır ve bu­nu ka­sa­sı­na ko­yar­sa bir so­run çık­maz’’ di­ye ko­nuş­tu.

  Ba­sın söz­cü­sü Dü­ren, Ünal Ay­sal ile Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren ara­sın­da­ki gö­rüş­mey­le il­gi­li ola­rak ise “Ge­nel bir gö­rüş­mey­di. Ben gö­rüş­me­de yer al­ma­dım; ama çok özel ko­nu­la­rın gö­rü­şül­dü­ğü­nü san­mı­yo­rum. Bu­ gö­rüş­me­yi fark­lı şe­kil­de yo­rum­la­ma­ya ge­rek yok” de­di.

  Yorum Ekle
  Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
  Yorumlar