Son Dakika

  En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.

  G.Saray'ın genç kalecisine Casillas benzetmesi!

  Ka­le­ci an­tre­nö­rü Taf­fa­rel ‘çı­ra­ğı­na’ bu söz­ler­le sa­hip çık­tı. Taffarel, “El­bet­te çok eksiği var ama ha­ta ya­pa­rak bir nok­ta­ya ge­li­nir. Bence çok iyi kaleci olacak” dedi.
  Haber Giriş Tarihi: 05.12.2013 08:50
  Haber Güncellenme Tarihi: 05.12.2013 10:25
  https://www.fotospor.com
  kapak resmi

  Ga­la­ta­sa­ray'da Mus­le­ra'nın sa­kat­lı­ğın­dan son­ra ka­le­yi dev­ra­lan ve özel­lik­le Re­al Mad­rid ma­çın­da ye­di­ği gol­ler­den son­ra eleş­ti­ri­len genç ka­le­ci Eray İş­can'a, ka­le­ci an­tre­nö­rü Cla­udi­o Taf­fa­rel sa­hip çık­tı. Eray'ın ge­li­şi­miy­le ya­kın­dan il­gi­le­nen Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ta­kı­mın ef­sa­ne fi­le bek­çi­si Taf­fa­rel, çar­pı­cı açık­la­ma­lar yap­tı.

  Kasımpaşa maçı referans

  Eray'ın ba­şa­rı­lı bir per­for­mans or­ta­ya koy­du­ğu ve kri­tik kur­ta­rış­la­ra im­za at­tı­ğı Ka­sım­pa­şa ma­çı­nı yo­rum­la­yan Taf­fa­rel "Her­kes gör­dü iş­te. Eray üze­ri­ne dü­şe­ni ya­pı­yor. Çok kri­tik mü­da­ha­le­le­ri ol­du. Ol­duk­ça so­ğuk­kan­lı. Ben­ce Ga­la­ta­sa­ray'ın ka­le­si­ni ba­şa­rıy­la ko­ru­yor" şeklinde ko­nuş­tu.

  Özel idmanlar yaptırıyor

  Genç ka­le­ciy­le bi­re bir po­zis­yon­la­rı özel­lik­le ça­lış­tık­la­rı­nı di­le ge­ti­ren Taf­fa­rel "Eray, Ba­bel'le kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğı po­zis­yon­da açı­yı çok iyi ka­pat­tı. Net po­zis­yo­nu kur­tar­dı. Ka­le­ci için zor bir andır ama Eray ba­şar­dı. Söy­le­ne­cek bir şey yok; üze­ri­ne dü­şe­ni yap­tı. Eray'a 'Kö­tü oy­nu­yor, Ga­la­ta­sa­ray'da oy­na­ya­maz' de­mek hak­sız­lık olur" yo­ru­mun­da bu­lun­du.

  Bre­zil­ya­lı fut­bol ada­mı, Eray ile her idman son­ra­sı özel ola­rak ça­lış­tık­la­rı­nı di­le ge­ti­re­rek "El­bet­te çok ek­si­ği var. Bun­la­rı gi­der­mek için çok ça­lı­şı­yo­ruz. Ken­di­si­ni ge­liş­tir­me­ye ih­ti­ya­cı var ama Eray'ın çok iyi bir ka­le­ci ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum. Ca­sil­las, Val­des gi­bi ka­le­ci­ler de bu ev­re­ler­den geç­ti. Ha­ta­lar ya­pa­rak bu nok­ta­la­ra gel­di­ler. Eray'ı de­ğer­len­di­rir­ken bu­nu göz önün­de bu­lur­dur­mak ge­rek"  di­ye­rek söz­le­ri­ni nok­ta­la­dı.

  Yorum Ekle
  Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
  Yorumlar