Son Dakika

  En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.

  ''Drogba'nın Galatasaray'da misyonu bitti''

  Ga­la­ta­sa­ray’da gün­de­min önem­li mad­de­le­rin­den bi­ri Fil­di­şi­li yıl­dı­zın ye­ni­len­me­yen söz­leş­me­si... Drog­ba’yı ya­kın­dan ta­nı­yan Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­lar’ın es­ki kap­ta­nı Ay­han Ak­man, “Te­şek­kür edi­lip yol­lar ay­rıl­ma­lı” de­di.
  Haber Giriş Tarihi: 10.02.2014 09:22
  Haber Güncellenme Tarihi: 10.02.2014 07:23
  https://www.fotospor.com
  kapak resmi

  Ga­la­ta­sa­ray’da son gün­le­rin en çok me­rak edi­len ko­nu­lar­dan bir ta­ne­si yıl­dız fut­bol­cu Di­der Drog­ba’yla söz­leş­me ye­ni­le­yip ye­ni­len­me­ye­ce­ği. Oyun­cu hak­kın­da ko­nu­şu­lan­lar ise Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ta­raf­tar­la­rın ca­nı­nı sı­ka­cak cins­ten. Geç­ti­ği­miz haf­ta için­de Ame­ri­kan kay­nak­la­rı Fil­di­şi­li yıl­dı­zın MLS ta­kım­la­rın­dan Se­att­le So­un­ders ile önü­müz­de­ki se­zon için an­laş­tı­ğı­nı id­di­a et­ti. Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­lar’ın ikin­ci baş­ka­nı Öz­kan Ol­cay ise ön­ce­ki gün oyun­cu­nun öz­gür ira­de­siy­le ka­rar ve­re­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Drog­ba için bu ge­liş­me­ler ya­şa­nır­ken, Fil­di­şi­li yıl­dı­zı çok iyi ta­nı­yan Ga­la­ta­sa­ray’ın es­ki kap­ta­nı Ay­han Ak­man, Bugün’e ko­nuş­tu. 

  ‘Verebileceğini verdi’

  Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ta­kı­mın Drog­ba ile yol­la­rı­nı ayır­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Ak­man, “Hem yaş ola­rak hem de per­for­mans ola­rak ya­vaş ya­vaş düş­tü. Bir bu­çuk se­ne­dir önem­li hiz­met­ler yap­tı. Ta­bi­i ki çok bü­yük bir oyun­cu. Ama Bu­rak ve Umut’un ya­nı­na, genç ama de­ne­yi­mi olan Av­ru­pa’nın iyi gol­cü­le­rin­den bi­ri­nin alın­ma­sı ta­raf­ta­rı­yım. Drog­ba’ya te­şek­kür edi­lip, yol­la­rın ay­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Bu, Drog­ba’nın kö­tü oyun­cu ol­du­ğu an­la­mı­na gel­mi­yor ama ben­ce Ga­la­ta­sa­ray’da­ki mis­yo­nu bit­ti. Ve­re­bi­le­ce­ği­ni ver­di” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

  Boş­nak ismin me­na­je­ri açık­la­mış­tı

  Sa­rı-Kır­mı­zı­lı yö­ne­ti­min ise Fil­di­şi­li yıl­dız­la söz­leş­me ye­ni­le­mek için ace­le et­me­me­si dik­kat çe­ki­yor. Tek­nik he­ye­tin baş­ka plan­la­rı ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı. Tek­nik di­rek­tör Ro­ber­to Man­ci­ni, çok da­ha genç ama ay­nı za­man­da yıl­dız ni­te­li­ği ta­şı­yan bir gol­cü al­ma­yı amaç­lı­yor. Bu gol­cü­nün ise Edin Dze­ko ol­du­ğu öğ­re­nil­di. Man­ci­ni, Manc­hes­ter City’yi ça­lış­tı­rır­ken, Dze­ko’yu Wols­fburg’dan trans­fer et­miş­ti. Boş­nak oyun­cu­nun me­na­je­ri Na­ser Hu­kic, da­ha ön­ce Bugün’e yap­tı­ğı açık­la­ma­da ‘’Man­ci­ni, Dze­ko’yu se­vi­yor ve ta­kı­mın­da is­ti­yor’’ de­miş­ti. Ga­la­ta­sa­ray’ın, Bos­na Her­sek Mil­li Ta­kı­mı’yla Dün­ya Ku­pa­sı’nda mü­ca­de­le ede­cek Dze­ko’yla Dün­ya Ku­pa­sı’ndan ön­ce an­laş­ma ze­mi­ni oluş­tur­ma­ya ça­lış­tı­ğı öğ­re­nil­di.

  Sedat Doğan’dan iddialı Tweet

  Galatasaray, lider Fenerbahçe’nin Sivasspor’a deplasmanda yenilmesiyle puan farkını 4’e düşürdü. Galatasaray yöneticisi Sedat Doğan, karşılaşma sonrası Twitter hesabından attığı bir mesajla iddialı bir açıklamada bulundu. Doğan, “Çok önceden söyledik! Sıradan başarıların takımları için 11 puan farkın kapanması güçtür. Galatasaray ise yapılamaz denilenleri yapan efsanedir” ifadelerini kullandı.

  Yorum Ekle
  Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
  Yorumlar