Son Dakika

  En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.

  ''Ona müteşekkirim''

  Veli Kavlak'ın derbide kırmızı kart gören Meireles için kullandığı "Hareket kasti değildi" açıklamasına Portekizli'den teşekkür geldi. Tecrübeli oyuncu yakın çevresine "Eğer Veli konuşmasaydı herkesin gözünde suçlu olacaktım. Ona müteşekkirim" dedi.
  Haber Giriş Tarihi: 04.12.2013 08:31
  Haber Güncellenme Tarihi: 04.12.2013 06:33
  https://www.fotospor.com
  kapak resmi

  Geç­ti­ği­miz haf­ta so­nun­da oy­na­nan Fe­ner­bah­çe-Be­şik­taş der­bi­si­nin 30. da­ki­ka­sın­da Ve­li 'nin bal­dı­rı­na ba­san ve bu­nun so­nu­cun­da kır­mı­zı kart­la oyun dı­şın­da ka­lan Me­ire­les maç so­nun­da bü­yük eleş­ti­ri­le­re ma­ruz kal­mış­tı. An­cak der­bi­den bir gün son­ra Be­şik­taş­lı Ve­li Kav­lak "Ha­ke­min kır­mı­zı kart ve­re­ce­ği­ni san­mı­yor­dum. Za­ten Me­ire­les aya­ğı­nı he­men çek­ti. Bi­le­rek ya­pı­lan bir ha­re­ket de­ğil­di. To­pa mü­da­ha­le­de bi­raz geç kal­dı. Bun­lar fut­bol­da ola­bi­li­yor. Ora­da to­pa kay­dım. O to­pa vu­ra­cak­ken ben do­kun­dum. O da aya­ğı­nı çe­ke­me­di. Ama bas­tık­tan son­ra he­men çek­ti­ği­ni his­set­tim. Ben yer­dey­dim. Sa­rı kart gö­re­ce­ği­ni zan­net­tim. Her­kes ba­na 'kır­mı­zı kart gör­dü' de­di. Şa­şır­dım" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­mış­tı. Ve­li'nin bu flaş söy­lem­le­ri gün­de­me bom­ba  gi­bi düş­müş­tü.

  Kasti yapmadığımın kanıtı

  Por­te­kiz­li oyun­cu Ve­li'nin bu açık­la­ma­la­rı­ndan do­la­yı ol­duk­ça mem­nun kal­dı. Me­ire­les’in ya­kın çev­re­si­ne "Ve­li'nin bu açık­la­ma­la­rı yap­tı­ğı için çok mem­nun kal­dım. Eğer Ve­li ko­nuş­ma­sa ve ger­çek­le­ri an­lat­maz­sa ben yi­ne her­ke­sin gö­zün­de suç­lu ola­cak­tım. Ama Ve­li'nin yap­tı­ğı söy­lem­ler be­nim o ha­re­ke­ti kas­ti bir şe­kil­de yap­ma­dı­ğı­mın en gü­zel ka­nı­tı ol­du. Ve­li'yi bu açık­la­ma­la­rın­dan do­la­yı tak­dir edi­yo­rum. Ona mü­teşek­kü­rim" de­di­ği öğ­re­nil­di.

  Yanal: Sen bize lazımsın

  Öte yan­dan Fe­ner­bah­çe Tek­nik Di­rek­tö­rü Er­sun Ya­nal ön­ce­ki gün ya­pı­lan id­man­da Me­ire­les ile kı­sa gö­rüş­me yap­mış­tı. Bu gö­rüş­me­de ba­şa­rı­lı ça­lış­tı­rı­cı­nın Por­te­kiz­li oyun­cu­su­na "Üzül­me. Sen bi­ze la­zım­sın. Ça­lış­ma­na ay­nen de­vam et" de­di­ği öğ­re­nil­di. Ho­ca­sı­nın bu söy­lem­le­ri kar­şı­sın­da Me­ire­les'in de ol­duk­ça mo­ral­len­di­ği bil­di­ril­di.

  Yorum Ekle
  Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
  Yorumlar