Son Dakika

  En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.

  Aziz Yıldırım haklı!

  3 Bü­yük­ler’in üst üs­te Tür­ki­ye Ku­pa­sı’na ve­da et­me­si tur­nu­va­nın ma­li ge­ti­ri­si­ni tar­tış­ma­ya aç­tı.
  Haber Giriş Tarihi: 07.12.2013 10:39
  Haber Güncellenme Tarihi: 07.12.2013 08:40
  https://www.fotospor.com
  kapak resmi

  Bir Sü­per Lig eki­bi, tüm maç­la­rı ka­za­nıp şam­pi­yon ol­sa da­hi 3,2 mil­yon do­lar alı­yor. Bu pa­ra, oyun­cu­la­rın pri­mi ve maç baş­la­rı ile di­ğer gi­der­le­ri an­cak amorti ediyor.

  Zi­ra­at Tür­ki­ye Ku­pa­sı’ndan baş­ta Fe­ner­bah­çe, Be­şik­taş ve Trab­zons­por ol­mak üze­re 5 Sü­per Lig ta­kı­mı­nın 4. tur­da elen­me­si or­ga­ni­zas­yo­nu yi­ne tar­tış­ma ko­nu­su ha­li­ne ge­tir­di. Bir­çok tek­nik adam ve ku­lüp yö­ne­ti­ci­si ku­pa­yı an­gar­ya ola­rak ta­nım­lar­ken, or­ga­ni­zas­yo­nun mad­di an­lam­da ku­lüp­ler için bir kül­fet ol­du­ğu yo­ru­mu ağır­lık ka­zan­dı.

  Fe­ner­bah­çe İkin­ci Baş­ka­nı Ab­dul­lah Kı­ğı­lı, ku­pa­da şam­pi­yon ol­duk­la­rı ge­çen se­zo­na da­ir so­mut ra­kam­lar da ve­re­rek “Ku­pa bo­yun­ca mas­ra­fı­mız 4 mil­yon 200 bin do­lar. Bu­na kar­şın 2 bu­çuk mil­yon do­lar ge­lir el­de et­tik. Ya­ni 1,7 mil­yon do­lar za­ra­rı­mız var” de­di. Sa­rı-La­ci­vert­li kulübün baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rım da geçen sezon yapt­ığı bir açık­la­ma­da ku­pa­nın ge­ti­ri­si­nin gö­tü­rü­sün­den az ol­du­ğu­nu be­lirterek sta­tü­nün de­ğiş­- me­si­ni ve grup­la­rın kal­dı­rı­la­rak ele­me sis­te­mi­ne ge­çil­me­si­ni savundu.

  Ligin gelirleri daha cazip

  Ger­çek­ten de Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu’nun ku­pa için be­lir­le­di­ği ödül yö­net­me­li­ği in­ce­len­di­ğin­de el­de edi­len ge­li­rin çok da ca­zip ol­ma­dı­ğı so­nu­cu or­ta­ya çı­kı­yor. Bir Sü­per Lig ta­kı­mı tüm maç­la­rı ka­za­nıp ku­pa­ya uzan­dı­ğı tak­dir­de ka­sa­sı­na sa­de­ce 3 mil­yon 192 bin 500 do­lar ko­ya­bi­li­yor. İd­da­a, tri­bün ve maç gü­nü ürün sa­tı­şı gi­bi ge­lir­ler de ek­len­di­ğin­de ra­ka­mın yak­la­şık 4 mil­yon do­la­rı bu­la­ca­ğı be­lir­ti­li­yor.

  Bu­na kar­şın sa­de­ce oyun­cu­la­ra öde­nen maç ba­şı üc­ret­le­ri ve prim­ler ile ko­nak­la­ma, ula­şım gi­bi dep­las­man mas­raf­la­rı he­men he­men el­de edi­len ge­li­re denk ge­li­yor. Önem­li oyun­cu­la­rın sa­kat­lan­ma­sı ve­ya ce­za­lı du­ru­ma düş­me­si gi­bi risk­ler de göz önü­ne alın­dı­ğın­da ku­pa ca­zi­be­si­ni iyi­ce yi­ti­ri­yor. Ku­pa­ya na­za­ran Spor Toto Süper Lig’­de el­de edi­len dev ge­lir­ler de ta­kım­la­rın bu kul­va­ra odak­lan­ma­sı­na ne­den olu­yor.

  13 futbolcuya 151 bin euro

  Ku­pada bü­yük fut­bol ta­kım­la­rı için en bü­yük gi­der ka­le­mi, oyun­cu­la­ra öde­nen maç ba­şı üc­ret­le­ri. Ör­ne­ğin Fe­ner­bah­çe, Fet­hi­yes­por ile oy­na­dı­ğı son kar­şı­laş­ma­da for­ma gi­yen top­lam 13 oyun­cu­su­na top­lam 151 bin eu­ro öde­ye­cek. Ku­pa­da fi­nal oy­na­yan bir ta­kım mak­si­mum 11 kar­şı­laş­ma oy­nu­yor. Eğer Ka­nar­ya bu se­zon fi­nal oy­na­say­dı ve tüm kar­şı­laş­ma­la­ra ay­nı kad­royla çıktığını   varsaydığımızda öde­ye­ce­ği top­lam maç ba­şı üc­re­ti 1 mil­yon 661 bin eu­ro­ yani 2 mil­yon 270 bi­n doları bu­lacaktı. Ta­bii oyun­cu­la­ra öde­ne­cek prim­le­rin bu tutarın dışında olduğunu hatırlatalım.

  FETHİYE KARŞISINDAKİ 11’İN MAÇ BAŞI ÜCRETLERİ

  FUTBOLCU    DEĞER

  Mert Günok    -

  Hasan Ali    16 bin euro

  Bekir    15 bin euro

  Yobo    10 bin euro

  Kadlec    10 bin euro

  Holmen    15 bin euro

  Baroni     9 bin 500 euro 

  Selçuk    9 bin euro

  M.Topuz    25 bin euro

  Salih    -

  Webo    15 bin euro

  Sonradan oyuna girenler

  Alper    15 bin euro

  Emenike    12 bin 500

  TOPLAM: 151 bin euro

  KUPAYA VEDA EDEN SÜPER LİG TAKIMLARI

  Elenenler    Eleyenler   

  Trabzonspor    Balıkesirspor 

  Fenerbahçe    Fethiyespor 

  Beşiktaş    Bucaspor   

  Gaziantep    İngegölspor

  G.Birliği    Nazilli Bld.

  Yorum Ekle
  Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
  Yorumlar